คำชี้แจง ระบบบันทึกข้อมูลทุนวิจัยภายนอก


1. นักวิจัยกรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อกองวิจัยจัดเก็บข้อมูลโครงการ ซึ่งยังไม่ผ่านการอนุมัติสนับสนุนทุน จากแหล่งทุน
2. กรณี โครงการที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุน นักวิจัย จะต้องดำเนินการ “ส่งข้อเสนอโครงการ”
3. หลังจาก”ส่งข้อเสนอโครงการ” แล้ว กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญารับทุน การมอบ อำนาจ (ถ้ามี) คำสั่งแต่งตั้ง (ถ้ามี)
4. หลังจากนั้นจึงสามารถกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณประจำงวดของโครงการ


กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้งานระบบ